All for Joomla All for Webmasters

За нас

Компанијата АГРО КАПИТАЛ се занимава со земјоделска производна дејност, организира производство за познати купувачи, има свое производство и трговија со овошје, најмногу сливи од сортата Stanley, како и вишни, малини, боровинки...  Дел од активноста на фирмата е и подготовка за сушење на ова овошје, како и современата фарма за ноеви, по која АГРО КАПИТАЛ е веќе познат во Македонија и Балканот.

АГРО КАПИТАЛ  е концесионер на 100 хектари земјоделско земјиште за период од 30 години, на кои се веќе посадени 7500 стебла слива Stanley, 3000 стебла калемени ореви.

- Агро Капитал е фирма која 25 години е присутна на западно - европскиот пазар преку дистрибуција на овошје и зеленчук.
- Нашето овошје и зеленчук се плод на контролирано производство по ГЛОБАЛГАП стандарди.
- Производите се пакуваат по договор на купувачот.
- Производите се чуваат и се трнспортират на соодветна темпереатура.


ABOUT US

The company AGRO KAPITAL deals with agricultural production activity, organize production for known buyers, has its production and trade of fruit, mostly plums of the variety Stanley, as well as cherries, raspberries, blueberries ... Part of the activity of the firm, preparation drying of berries, as well as contemporary ostrich farm, followed by Mak - Smolarski Noj is already known in Macedonia and the Balkans.

AGRO KAPITAL is the concessionaire of 100 hectares of agricultural land for a period of 30 years, already planted 7,500 trees plum Stanley, 3000 grafted walnut trees.

- Agro Kapital is a company that 25 years is present on the west - European markets through the distribution of fruit and vegetables.
- Our fruit and vegetables are the fruit of a controlled production by GLOBALGAP standards.
- The products are packed under contract to the buyer.
- The products are stored and transported at the correct temperature.